Ta strona zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Użytkownicy mogą podlegać różnym standardom ochrony, dlatego w niektórych przypadkach mogą obowiązywać szersze standardy. Aby dowiedzieć się więcej na temat kryteriów ochrony, użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją dotyczącą zastosowania.

 

Właściciel i administrator danych

Administratorem danych osobowych jest TaxToday Sp. z o.o., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272864421, nr REGON 3812666940, KRS 0000748052 ul. Biała 4/96, 00-895 Warszawa

Adres e-mail właściciela: hello@taxtoday.pl

Rodzaje gromadzonych danych
Wśród typów Danych Osobowych gromadzonych przez tę stronę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe, a brak tych Danych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie usług. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej strony i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych
Metody przetwarzania
Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działanie niniejszej strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (np. dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje telekomunikacyjne), w razie potrzeby wyznaczeni przez właścicieli jako podmioty przetwarzający dane. Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od Właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania
Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: w niektórych ustawodawstwach Właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacji”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej armatorowi;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów prowadzonej przez właściciela lub osobę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel z przyjemnością pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy dostarczanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce
Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji użytkownika transfery danych mogą obejmować przeniesienie Danych użytkownika do kraju innego niż własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania takich przesłanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Jeśli mają zastosowanie szersze standardy ochrony, Użytkownicy mają również prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne lub ustanowionej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez właściciela w celu zabezpieczenia ich danych.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub zapytać właściciela, korzystając z informacji podanych w dziale kontakt.

Czas retencji
Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego cele, dla których zostały zebrane.

W związku z tym:

Dane osobowe zbierane do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem są zatrzymywane do czasu pełnego wykonania umowy.

Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu, za każdym razem, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy czas, gdy jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania
Dane dotyczące użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: Analityka i Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform.

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych danych osobowych używanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:

Google Analytics
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej aplikacji, do przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Google Fonts
Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i współdziałanie z nimi.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

Czcionki Google (Google Inc.)
Google Fonts to usługa wizualizacji krojów dostarczana przez Google Inc., która pozwala tej aplikacji na umieszczanie tego typu treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności tej usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Prawa użytkowników
Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa dotyczące swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

Użytkownicy uprawnieni do szerszych standardów ochrony mogą korzystać z dowolnych praw opisanych poniżej. We wszystkich innych przypadkach Użytkownicy mogą zapytać Właściciela, aby dowiedzieć się, jakie prawa mu przysługują.

W szczególności Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

 • Wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Przedmiot do przetwarzania ich danych. Użytkownicy mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.
 • Uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych danych.
 • Zweryfikować i poprosić o poprawienie. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 • Ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie przetwarza swoich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Użytkownicy mają prawo, pod pewnymi warunkami, do uzyskania usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odbierać swoje dane i przesłać je do innego administratora. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przesłania go do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią lub na jej zobowiązaniach przed umownych.
 • Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo do wniesienia roszczenia do swojego właściwego organu ochrony danych

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania
Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w wykonaniu władzy publicznej przyznanej Właścicielowi lub w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, dostarczając terenowi związanemu z ich szczególną sytuacją uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że w przypadku przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego mogą w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania, nie podając żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw
Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Możliwość zastosowania szerszych standardów ochrony

Podczas gdy większość postanowień tego dokumentu dotyczy wszystkich użytkowników, niektóre przepisy wyraźnie obowiązują tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega szerszym standardom ochrony.

Takie szersze standardy ochrony mają zastosowanie, gdy przetwarzanie:

 • jest wykonywany przez właściciela z siedzibą w UE;
 • dotyczy Danych Osobowych Użytkowników, którzy są w UE i są związani z oferowaniem płatnych lub nieopłaconych towarów lub usług takim Użytkownikom;
 • dotyczy danych osobowych użytkowników, którzy są w UE i pozwala właścicielowi monitorować zachowania takich użytkowników zachodzące w UE.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych
Działania prawne
Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub w etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych usług.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż może wymagać od Właściciela ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celach związanych z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą Aplikacją (logi systemowe) wykorzystujące do tego celu inne Dane Osobowe (takie jak Adres IP).

Informacje nie zawarte w tych zasadach

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych może być wymagane od Właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm zewnętrznych honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach Aplikacji i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych. dostępne dla właściciela. Zaleca się często sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.

W przypadku, gdy zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel w razie potrzeby zbierze nową zgodę od Użytkownika.